Đại Hội Công Đoàn Trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận Lần Thứ I, Nhiệm Kỳ 2017 – 2022

h12h9  h10 h13