Lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Thực hiện kế hoạch phối hợp số 35-KHPH/BTGHU-TTCT-PGDĐT, ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện về việc tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2023.
– Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngủ biên tập viên và cộng tác viên trang thông tin điện tử của ngành giáo dục về công tác viết tin, bài, chụp ảnh, xử lí kỹ thuật ảnh, nắm bắt dư luận xã hội, khai thác có hiệu quả trang Websize của huyện và ngành giáo dục.